deriva genètica

f
Biologia

Alteració no direccional, en les poblacions petites, originada pels gens que rep cada generació i que són una mostra estadística dels gens continguts a la generació precedent.

És un fenomen no direccional, puix que el canvi és sempre degut a l’atzar. Les conseqüències són una diferenciació entre les diverses subpoblacions, una tendència a la homogeneïtat dins cadascuna d’aquestes i un augment del homozigots. En poblacions d’un nombre elevat d’individus hom pot prescindir de la deriva genètica.