deute perpetu

m
Economia

Emprèstits, normalment del govern, que no tenen data de venciment.

Les persones que posseixen aquests títols, per a convertir-los en diner efectiu, han de vendre'ls a borsa.