diapir

m
Geomorfologia

Anticlinal les capes més internes del qual han trencat les que l’envolten (capes més modernes).

Hom utilitza aquest terme, normalment, per als plecs amb nucli salí. Els diapirs es produeixen perquè el material del seu nucli té una densitat inferior a la de les roques que el cobreixen, generalment sediments consolidats, la qual cosa provoca el seu ascens gravitatiu. Aquest fenomen, comú en conques sedimentàries, no necessita una deformació tectònica addicional per endegar-se. Les dimensions dels diapirs són quilomètriques, i la seva morfologia, variable. Durant els estadis inicials de migració els cossos de sal prenen forma de dom i s’anomenen coixins salins. No és fins a estadis més avançats que la sal perfora els estrats suprajacents, cosa que dóna lloc a un veritable diapir, amb forma de tub o bolet. En el seu ascens continuat, el diapir pot formar un coll i desenganxar-se de la capa de sal d’on deriva, i fins i tot pot extrudir a la superfície del terreny i vessar lateralment. A més del cas dels diapirs de sal i d’altres evaporites, hi poden haver diapirs de roques ígnies granítiques, formats pel mateix mecanisme però amb la particularitat que el material en ascens és un magma en estat líquid o semilíquid. A Catalunya, la muntanya de sal de Cardona té en part un origen diapíric, lligat a les evaporites de l’Eocè superior. D’altra banda, al vessant sud dels Pirineus aragonesos, navarresos i bascs i al País Valencià hi ha abundants diapirs desenvolupats a partir de les evaporites del Triàsic (fàcies Keuper).