difosfoglicèric, àcid 1,3-

C3H8O1 0P2
Bioquímica

Intermediari en la síntesi de l’ADP que deriva estructuralment dels àcids 3-fosfoglicèric i fosfòric.

L’energia lliure estàndard d’hidròlisi de l’enllaç acil-fosfat és Δ=-11,8 kcal, per la qual cosa és un compost fosforilat amb un elevat nivell energètic. En el citoplasma cel·lular és format durant la glucòlisi per oxidació enzimàtica del gliceroaldehid-3-fosfat. Tot seguit, l’enllaç 1-fosfat es transfereix a l’ADP i es forma ATP. L’esclariment d’aquestes reaccions per Warburg el 1937 pot ésser considerat un dels avenços importants de la biologia moderna, puix que fou la primera demostració del fet que l’energia produïda per l’oxidació d’una molècula orgànica s’emmagatzema, com a energia química, a l’enllaç fosfat ric en energia de l’ATP.