difosgen

cloroformiat de triclorometil, ClCOOCCl3
m
Química

Líquid oliós fortament tòxic, d’efectes semblants als del fosgen.

No és tan irritant com els seus anàlegs monoclorat i diclorat, però és més tòxic i asfixiant. Hom el descompon per hidròlisi en diòxid de carboni i clorur d’hidrogen. Fou emprat a la Primera Guerra Mundial com a gas asfixiant.