distribució de Planck

f
Física

Distribució de probabilitat de trobar els fotons d’una radiació electromagnètica en llurs diversos estats quàntics.

És expresada per

on ni és el nombre de fotons que es troben a l’estat i corresponent a la freqüència νι, h és la constant de Planck, k és la constant de Boltzmann i T la temperatura absoluta. La distribució de Planck és l’aplicació de l'estadística de Bose-Einstein als fotons.