doctorat

m
Educació

Tercer cicle dels estudis universitaris d’acord amb la Declaració de Bolonya i el nou marc d’ensenyament superior a la Unió Europea.

Tindrà com a finalitat la formació avançada del doctorand en les tècniques d’investigació. Aquesta formació podrà articular-se mitjançant l’organització de cursos, seminaris o altres activitats adreçades a la formació investigadora, i inclourà l’elaboració i presentació de la tesi doctoral corresponent, que consistirà en un treball original d’investigació. La superació del cicle donarà dret a l’obtenció del títol de doctor. L’estudiant, una vegada hagi assolit un mínim de 60 crèdits en programes oficials de postgrau, o quan es trobi en possessió del títol oficial de màster, podrà sol·licitar la seva admissió en el doctorat, sempre que hagi completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de grau i postgrau.