Domènec Serra i Armadà

(Barcelona, 1796 — Barcelona, 1853)

Domènec Serra

© Fototeca.cat

Industrial.

Casat amb Marianna, filla del fabricant Llorenç Clarós, n'heretà la fàbrica d’indianes i l’amplià. El 1834, durant l’epidèmia del còlera, fou dels pocs industrials que no abandonà Barcelona i presidí el ram de pintats i estampats. Després de la Insurrecció Centralista de Barcelona, fou nomenat regidor de l’ajuntament (novembre del 1843). El 1852 creà la raó social Serra Germans i Companyia amb els seus fills Llorenç, Josep i Eusebi Serra i Clarós; el patrimoni d’aquest passà, a la seva mort, a Eusebi Bertrand i Serra .