donació

donación (es), donation (en)
f
Dret civil

Dació gratuïta, acte de liberalitat pel qual una persona, el donant, disposa gratuïtament d’una cosa a favor d’una altra, el donatari.

En la doctrina jurídica actual predomina la concepció contractualista, que considera la donació un contracte que necessita per a la seva perfecció l'animus donandi i l’acceptació del donatari (acceptació de donació). El codi civil espanyol segueix aquesta doctrina i considera la donació com una forma d’adquisició de la propietat. Estableix un concepte únic de donació, superant la distinció entre donació entre vius i donació per causa de mort. Constitueixen limitacions a la donació el fet que el donant tingui capacitat de contractar i pugui disposar dels seus béns, que el donatari no estigui especialment incapacitat per la llei i que la cosa donada no consisteixi en un bé futur. La donació pot comprendre tots els béns del donant, bé que aquest s’ha de reservar el necessari per a viure.