dret romà

m
Dret
Dret romà

Conjunt de regles que presidiren les relacions jurídiques del poble romà en les diferents èpoques de la seva història.

Experimentà diverses fases de desenvolupament. Primerament hi hagué la fase del ius civile, des de la fundació de Roma, l’any 714 aC, fins a la segona guerra púnica l’any 201 aC; és l’època de l’estat ciutat, i el dret té unes característiques simples i un caràcter rígid i consuetudinari. Posteriorment sorgí el ius gentium, l’any 201 aC, el qual perdurà fins a la mort d’Alexandre Sever l’any 235 dC; és un dret regulador del comerç dels romans enfront dels estrangers i dels esclaus, on la llei té un paper secundari. Finalment aparegué el ius hel·lenicoromà o bizantí, l’any 235, que es mantingué fins a Justinià, al s VI, amb el qual el dret romà arribà a la seva màxima elaboració i estructuració, que culmina en el Corpus Iuris Civilis. El dret català es fonamentà en aquesta fase del dret romà i l’incorporà com a dret supletori fins a la promulgació de la compilació.