edicte

edicto (es), edict (en)
m
Dret

Avís, ordre o decret publicat per l’autoritat fent ús de les seves atribucions o donant compliment a un altre precepte legal, amb la finalitat de promulgar una disposició, fer pública alguna resolució, donar notícia de la celebració d’un acte o citar algú.

L’edicte és fixat als llocs públics o publicat en els diaris oficials i en la premsa d’àmplia circulació.