efecte Auger

m
Física

Fenomen d’autoionització, consistent en l’expulsió d’un electró pertanyent a una capa electrònica d’un àtom, quan l’energia alliberada en una transició d’electrons entre capes és absorbida per aquest electró i és suficient per a vèncer la seva energia d’enllaç.

Fou descobert per Pierre Auger en observar traces d’electrons quan irradiava emulsions fotogràfiques amb raigs X: per l'efecte fotoelèctric un fotó (raig X) expulsa un electró d’una capa donada, per exemple la capa K, d’un àtom, la vacant és ocupada per un electró de la capa L, menys profunda, i s’allibera una quantitat d’energia WK - WL(essent WK i WL les energies d’enllaç dels electrons a les respectives capes), que, quan és absorbida per un electró d’una altra capa, per exemple, de la capa L, aquest pot abandonar l’àtom amb una energia WL - 2WL, si Wk - 2WL és més gran que WK. La probabilitat d’observar aquest efecte augmenta com més petit és el nombre atòmic de l’àtom implicat. Posteriorment al seu descobriment hom ha comprovat que no solament es produeix com a conseqüència d’un efecte fotoelèctric amb raigs X, sinó també després d’una conversió interna o d’un procés de captura.