efecte Zener

m
Electrònica i informàtica

En un díode de junció, fenomen consistent en un augment sobtat del corrent invers en sobrepassar la tensió inversa un cert valor, anomenat tensió de Zener.

Aquest valor és característic del disseny, la geometria i els nivells de dopatge del díode, i es manté pràcticament constant independentment del corrent. Té aplicació en el díode Zener.