efusió

f
Química
Física

Procés pel qual els gasos sotmesos a pressió passen a través de forats petits.

La llei que expressa les velocitats d’efusió de dos gasos en funció de llurs densitats és V 1 /V 2 =

.