Eiximèn Peres Escrivà de Romaní i Ram

(?, ? — ?, després del 1513)

Baró de Beniparrell, fill i successor d’Eiximèn Peres Escrivà i Saranyó i de Beatriu Ram.

Sostingué, el 1457, lluites cavalleresques amb Pere Pallars de Lladró, que amb Lluís de Boïl estava implicat en les bandositats que dugueren a la mort Jaume Guillem Escrivà i Martí, amb la vídua del qual, Isabel Serra, es casà. Es mullerà després amb Castellana de Montpalau, cunyada del seu germà Joan Escrivà de Romaní i Ram. Vengué Beniparrell a Lluís de Vilanova, i mitja baronia de Patraix al comte de Cocentaina. Implicat novament en bandositats amb Joan del Milà en 1477-79, aquest darrer any fou nomenat lloctinent de València, càrrec que no arribà a exercir. Fou nomenat virrei de Sardenya el 1479, any que es casà amb Rosa Gambella, vídua del sasserès Andreu Maròngiu (1482). Acusat d’haver-la assassinada per rebre'n l’herència i de diverses enemistats amb d’altres oficials del regne, fou suspès del càrrec (1483-85), però hi fou reposat (1485-86), bé que el 1487 fou obligat a restituir 12 000 lliures al tresor reial. A Sardenya passà a quartes noces amb Caterina Senna. Lloctinent de Mallorca (1486-93), amb l’encàrrec de dur a terme el redreç econòmic del regne, fou també destituït. A València féu el cinquè matrimoni amb Beatriu de Corella, germana del comte de Cocentaina, a qui posà plet per raó del dot de la muller. L’any 1510 Ferran II li atorgà una pensió anual de 3 150 sous, i el 1513 era clavari de la generalitat de València.