el Maestrat Vell

Nom donat a la regió del Maestrat, per oposició al Maestrat Nou, de l’orde de Montesa.