el Maestrat Vell

Nom donat a la regió del el Maestrat, per oposició alMaestrat Nou, de l’orde de Montesa.