encefalopatia espongiforme bovina

EEB, malatia de les vaques boges

f
Medicina

Malaltia d’origen genètic que afecta el bestiar boví, induïda per un prió.

És una encefalopatia espongiforme transmissible (EET). Els prions s’acumulen en un grup reduït d’òrgans: ulls, cervell, medul·la espinal, melsa, budells, amígdales i tim, els quals, quan en resulten afectats i són consumits per l’home, poden donar lloc en aquest a una variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jacob, després d’un període d’incubació d’entre 5 i 20 anys. Bé que els primers casos no foren detectats fins el 1985, fou a partir de la meitat dels anys noranta que la malaltia s’estengué entre el bestiar boví de diversos estats de la UE, especialment a la Gran Bretanya. Entre les hipòtesis més acceptades sobre la transmissió de la malaltia hi ha l’elaboració de pinsos amb farina procedent de despulles de bestiar i, pel que fa als orígens, ha estat proposada una mutació en alguna branca bovina. L’EEB és popularment és coneguda com a malaltia de les vaques boges.