endomorfisme

m
Matemàtiques

Aplicació d’una certa estructura algèbrica E en ella mateixa, conservant-la.

Hom pot demostrar que el conjunt d’endomorfismes sobre una mateixa estructura té l’estructura d’espai vectorial si hom defineix la suma i el producte d’endomorfismes; d’altra banda, llur conjunt adquireix l’estructura d’anell, el qual és isomorf al de les matrius quadrades d’ordre n, atès que cada endomorfisme pot ésser caracteritzat per una matriu. Definida una funció determinant no degenerada a E, hom anomena determinant d’un endomorfisme el determinant de la matriu que el representa referida a qualsevol base. També pot éser demostrat que el determinant del producte de dos endomorfismes és igual al producte de llurs determinants.