energia d’ionització

potencial d’ionització
f
Química
Física

Energia necessària perquè un electró lligat a un àtom o a una molècula pugui escapar-se del sistema al qual pertany.

Hom la mesura en eV.