entalpia

H (simb.)

f
Química
Física

Magnitud termodinàmica, funció d’estat del sistema físic considerat.

Per definició H = U + pV, H essent l’entalpia, U, l’energia interna, p, la pressió, i V, el volum. El primer principi de la termodinàmica, en funció de l’entalpia, adopta la forma dQ = dH - Vdp, és a dir, la quantitat de calor fornida a un sistema és emprada per a augmentar-ne l’entalpia i fer un treball extern -Vdp. En un procés a pressió constant (per exemple, en un recipient obert en què actua sempre la pressió atmosfèrica), les variacions d’entalpia mesuren la quantitat de calor que hi intervé. En una transformació a temperatura i pressió constants, l’entalpia mesura el treball màxim útil desenvolupat per un sistema, i també, en l’estudi de la cinètica química, l’afinitat de la reacció.