entrellaçament quàntic

m
Física

Propietat d’alguns estats quàntics de sistemes amb més d’una partícula, segons la qual l’estat del sistema complet no es pot representar com el producte directe d’estats separats per a les diverses partícules constituents.

D’acord amb el teorema de Bell, els estats entrellaçats poden presentar correlacions més fortes que no els estats clàssics; per això se'ls considera ingredients ideals per a la computació quàntica. L’existència d’aquests estats entrellaçats és fruit del principi de superposició de la mecànica quàntica i, d’acord amb l’argument d’Einstein-Podolskij-Rosen, implicaria que aquesta és incompatible amb una representació de la realitat basada en el principi d’acció local. Les mesures experimentals relatives a les desigualtats de Bell donen suport a la mecànica quàntica.

El 1997 s’aconseguí observar per primer cop la transmissió d’informació d’estat quàntic entre dos fotons entrellaçats quànticament. En un experiment realitzat el 2004 s’entrellaçaren quànticament cinc fotons, el nombre mínim de partícules en un sistema per a fer possible la cor-recció d’errors quàntica, fet que hom considera un gran pas per a la computació quàntica. El 2009 es publicà l’observació de transmissió d’informació quàntica entre dos ions d’iterbi entrellaçats i separats una distància d’un metre. El 2010 un equip de físics xinesos comprovà la transmissió d’informació sobre l’estat quàntic entre un parell de fotons entrellaçats quànticament i separats per una distància de 16 km amb una fidelitat mitjana del 89%.