equació d’Arrhenius

f
Química

Expressió matemàtica, descoberta experimentalment per Arrhenius (1889), de la dependència de la constant de velocitat k, d’una reacció química, de la temperatura T a la qual té lloc

.

El factor A és anomenat, en general, factor de freqüència i és independent de la temperatura; E és l'energia d'activació i R és la constant dels gasos.