equació de Navier-Stokes

f
Física

Expressió matemàtica de l’equilibri dinàmic d’un element de fluid, que en el cas particular d’un corrent de fluid newtonià (viscositat cinemàtica constant), en règim laminar, pren la forma

.

v essent la velocitat, F la força activa aplicada a la unitat de massa, ρ la densitat, p la pressió, γ la viscositat cinemàtica, i ∇ l’operador diferencial nabla. D’aquesta fórmula hom pot deduir l’equació fonamental de la hidroestàtica, en fer γ = 0 (fluid perfecte) i ∂ν/∂t= 0 (fluid en repòs o en moviment continu).