equació del transport

equació de Boltzmann

f
Física

Expressió matemàtica que fa el balanç dels guanys i pèrdues de partícules en un element de volum dV d’un medi en funció d’una direcció de desplaçament determinada r.

Té en compte les pèrdues clàssiques (suma algèbrica de les entrades i les sortides) que tenen lloc en la direcció r considerada, pèrdues degudes a les partícules que, per xoc dintre de l’element dV, han deixat de tenir la direcció r, pèrdues per absorció de partícules en el dV, guany de partícules en la direcció r per xoc en el dV i guany de partícules degut a l’existència eventual d’una font en el dV.

L’equació del transport, dita també de Boltzmann, és emprada en l’estudi de la difusió de partícules en un medi.