equació del virial

f
Química

La més general de les equacions d’estat per a gasos.

Introduïda per H.K.Onnes l’any 1901, consisteix en el desenvolupament de l’anomenat factor de compressibilitat (pv/Rθ) en sèrie de potències de 1/v (v volum molar):

essent R la constant de gasos, θ la temperatura del gas ideal del sistema a la temperatura del qual el gas exerceix la pressió p i B,C... unes funcions de la temperatura conegudes com a segon, tercer, etc, coeficients del virial.