equació diofàntica

f
Matemàtiques

Equació algèbrica els coeficients de la qual són nombres enters i en la qual hom tracta de determinar els valors enters de les variables que satisfan les dites equacions.

També s’estudien problemes diofàntics en el conjunt dels nombres racionals o en l’anell d’enters d’un cos.