equació geostròfica

f
Geografia

Forma que prenen les equacions de Navier-Stokes quan la velocitat és constant (derivada de la velocitat nul·la), no hi ha fricció interna, i en la vertical és aplicable l’equació hidroestàtica: 

.

És a dir, que força de Coriolis - força del gradient de pressió = 0.