equip mesurador de distància

Distance Measurement Equipment, DME
m
Transports

Sistema de determinació de la distància d’una aeronau respecte d’una estació de terra, basat en les propietats radiotelemètriques del radar.

Combinat amb el sistema VOR o amb el TACAN és molt emprat en navegació aèria instrumental.