escara

Mot emprat en l’expressió a escara loc adv A escar.