escola

col·legi, escuela (es), school (en)
f
Educació

Institució coŀlectiva, de caràcter públic o privat, on hom dóna instrucció.

Les escoles de primer i segon ensenyament poden ésser mixtes o no, segons que hi puguin o no cursar estudis alumnes d’ambdós sexes, i públiques, si depenen de l’estat o de l’ajuntament, o privades, quan depenen de persones o institucions particulars, laiques o religioses. Als Països Catalans sota la legislació espanyola, la reforma educativa del 1990 dividí l’escola en infantil (0 a 6 anys) i primària (6 a 12 anys). La majoria d’escoles, però, escolaritzen la població a partir dels 3 anys i fins els 12. Els més petits van a les escoles bressol, que escolaritzen infants des dels primers mesos. L’edifici escolar pot ser utilitzat per a activitats extraescolars, i fins i tot llogat a tercers amb el consentiment del consell escolar. L’escola privada a Catalunya s’agrupava els anys noranta en quatre grans patronals: Serveis Educatius de Catalunya, que inclou els centres cristians amb més de 550 escoles, la Confederació de Centres Autònoms de l’Ensenyament de Catalunya, que reuneix la majoria de centres vinculats a l’Opus Dei, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, i l’Agrupació Escolar Catalana, amb 120 escoles de l’àrea de Barcelona. La reforma educativa generà l’agrupació d’escoles i instituts de secundària. L’escola pública es vincula a un institut de secundària on els alumnes disposen de plaça assegurada, mentre que la majoria de privades han arribat a acords amb instituts privats per reservar plaça als seus alumnes. L’adscripció evita trencar el projecte educatiu als 12 anys. Els centres decideixen el seu propi horari de classe, d’acord amb el consell escolar.