Escola d’Alts Estudis Comercials

Institució autònoma dins l’Escola Industrial de Barcelona, creada per la Mancomunitat de Catalunya l’any 1918.

Hom hi podia cursar vuit especialitats (geografia econòmica; mercatologia; organització d’empreses mercantils; aritmètica mercantil, estadística comercial i assegurances; dret del comerciant; transports, duanes i política mercantil; moneda, banca i canvi internacional; teoria de l’economia i política social) de dos cursos de duració. Suprimida per la Dictadura, fou represa l’any 1930 amb el nom d’Institució d’Estudis Comercials. Persistí fins el 1936.