Escola de Frankfurt

Nom amb el qual és coneguda la tendència filosòfica representada per un conjunt de pensadors alemanys agrupats a l’entorn de l’Institut für Sozialforschung de Frankfurt, creat el 1922.

El seu tret més representatiu, si més no a les primeres etapes, és l’adscripció al marxisme com a base de les seves reflexions. No obstant això, es tracta en tots els casos d’un marxisme heterodox, que absorbeix elements i influències de corrents diversos, especialment de la psicoanàlisi, per tal de bastir una crítica de la societat postindustrial que abasta temes tan diversos com el qüestionament del valor de la tecnologia, la societat de consum, l’alienació o l’autoritarisme. El pressupòsit d’aquesta crítica el constitueix la transformació de l’ordre establert, tant en l’àmbit individual com col·lectiu, en un sentit pretesament progressista. Membres destacats de l’Escola de Frankfurt han estat E. Fromm, H. Marcuse, T. Adorno, M. Horkheimer i W. Benjamin, entre d’altres. Amb l’ascens del nazisme, molts dels seus membres hagueren d’emigrar als EUA, on prosseguiren la docència i on tingueren una considerable influència en els moviments de protesta dels anys seixanta. Després de la Segona Guerra Mundial, la tradició d’aquesta escola de pensament ha continuat en un cert nombre de pensadors alemanys, d’entre els quals el més destacat és J.Habermas, per bé que possiblement no pugui ésser considerat marxista.