espai de Hausdorff

espai separat
m
Matemàtiques

Espai topològic X que acompleix l’axioma de Hausdorff (o axioma de separació), segons el qual, per a qualsevol parell de punts distints x, y de X existeix un entorn de x i un altre de y que són disjunts.

És anomenat també espai separat. Els espais euclidians de qualsevol dimensió són de Hausdorff.