espai d’Euclides

espai euclidià
m
Matemàtiques

Espai vectorial de dimensió finita n en el qual hi ha definida una distància donada per la fórmula

(x1,...,xn) i (y1,...,yn) essent les coordenades dels punts x i y.

Els espais euclidians clàssics són els ℝn (la recta, el pla, l’espai, etc).