espectròmetre de massa

m
Química
Física

Espectròmetre de massa i l’espectre de masses del neó

© fototeca.cat

Aparell destinat a separar els diferents isòtops d’un element.

Es fonamenta en l’acció dels camps elèctric i magnètic sobre les partícules amb càrrega elèctrica. En tot espectròmetre hi ha dues parts: un selector de les velocitats de les partícules, que només deixa passar partícules d’una velocitat determinada, i el separador de les partícules de massa diferent. El primer espectròmetre de massa fou dissenyat per Thomson, el qual l’utilitzà el 1913 per a separar els dos isòtops principals del neó, i efectuà la primera separació d’isòtops no radioactius de la història; aquest espectròmetre utilitzava només l’acció de camps elèctrics. Altres aparells són el d’Aston, que fa servir un camp elèctric en el selector de velocitats i un camp magnètic per a separar les partícules, i el de Bainbridge, en el qual el selector treballa amb una combinació de camps elèctric i magnètic i el separador només amb un camp magnètic.