espirall

m
Tecnologia

Obertura a la paret dels cilindres dels motors alternatius, per on s’introdueix el fluid motor (vapor a alta pressió, mescla combustible, etc) o per on surt el fluid que resulta després del cicle de treball (vapor a baixa pressió, gasos produïts en la combustió, etc).