espirometria

f
Biologia

Mesura, amb l’ajut de l’espiròmetre, del volum d’aire mobilitzat en respirar.