estabilitat

f
Meteorologia

Superposició regular de les capes atmosfèriques en ordre decreixent de densitats.