estat civil

m
Dret civil

Condició jurídica de la persona que determina la seva capacitat d’obrar i li atribueix drets i deures.

L’estat civil és determinat per les diverses categories de situacions en què es pot trobar la persona i que no són excloses. Les normes que defineixen l’estat civil són imperatives i estan sostretes a la disposició individual. A l’Estat espanyol, hom admet els següents estats civils: estat de casat o matrimonial i de solteria (i de viduïtat); de filiació (condició de fill o de pare); de nacionalitat (condició d’espanyol o d’estranger); de veïnatge civil; d’edat (condició de majoritat o de minoritat); d’incapacitació (condició d’ésser capaç d’actuar per si mateix o de dependre d’una altra persona).