estat d’emergència

m
Sociologia
Política

Situació social greument anòmala que requereix l’aplicació de mesures excepcionals per part dels poders públics.