estat major

m
Militar

Cos d’oficials encarregats d’assessorar tècnicament els caps superiors de l’exèrcit, de distribuir les ordres i de vetllar per llur compliment.

Des del s XIX hi hagué un cos permanent d’estat major dedicat a aquesta funció. Al voltant del 1930 s’anà imposant la tendència de permetre als oficials d’estat major procedents d’una arma i amb la deguda titulació de prestar servei en aquesta i en l’estat major. Hom distingeix entre l'estat major combinat, compost per oficials de diversos països, i l'estat major conjunt, integrat per oficials dels tres exèrcits.