èster de Harden-Young

fructosa1,6-difosfat
m
Bioquímica

Èster fosfòric de la fructuosa que constitueix una de les primeres etapes de la glucòlisi.