estibar

tr

Posar (objectes) dins els recipients que han de servir per a transportar-los.