estrangular

estrangular (es), to strangulate (en)
tr

Impedir per constricció, per pressió, etc, el pas d’un fluid (per un conducte).