estrep

m
Construcció i obres públiques

Barra de ferro disposada transversalment en un pilar o en una biga de formigó armat que serveix per a lligar les barres principals de l’armadura i per a resistir els esforços tallants.