estructura algèbrica

f
Matemàtiques

Conjunt en què hom ha definit una o unes quantes relacions binàries o lleis de composició.

Una llei de composició interna definida en un conjunt E és una operació que permet de fer correspondre a cadascun dels parells ordenats (a, b) d’elements, distints o no de E, un element ben determinat del mateix conjunt E. Així, doncs, una llei de composició apareix com una aplicació de E × E en E. Una estructura és definida, doncs, per mitjà d’un cert nombre d’axiomes que determinen les relacions i les operacions que la componen. Les estructures més freqüents en àlgebra són les de grup, anell, cos i espai vectorial.