etil clorpirifòs

tiofosfat d’O, O-dietil i d’O-(3,5,6-tricloro 2-piridilo)
m
Agronomia

Compost químic organofosforat que actua com a insecticida no sistèmic actiu per contacte o ingestió.

És autoritzat en fruiters, avellaner, cítrics, vinya, olivera i plantes d’horta. Hom també l’utilitza en tractaments insecticides del sòl en els conreus anteriors. Catalogat com d’alta toxicitat per a les abelles, la seva aplicació és limitada en època de floració de fruiters. És considerat nociu per a l’home i el seu termini de seguretat és de 21 dies en general i 30 dies en tractaments del sòl. Hom troba aquesta matèria activa al mercat de productes fitosanitaris sota noms diferents, segons la riquesa, la formulació (granulat, líquid emulsionable o pols mullable) i l’empresa que la comercialitza.