etilendiamina

f
Química

Diamina, de fórmula H2NCH2CH2NH2, base relativament forta i agent complexant d’ions metàl·lics formant quelats amb cicles de cinc baules.