experimentació

f
Filosofia

Mètode científic d’investigació que es fonamenta en la producció d’experiments i que té com a finalitat determinar si hi ha una dependència entre diversos factors i quines són les lleis d’aquesta interdependència.

Així, hom tracta de mesurar, de la manera més precisa possible, tots els paràmetres d’un fenomen; consegüentment, els aparells de mesura esdevenen els instruments indispensables per a tota experimentació científica. Tanmateix, és evident que tots els paràmetres no poden ésser mesurats ni observats simultàniament, per la qual cosa són necessaris els experiments dits de control, en els quals hom manté totes les condicions iguals a les de l’experiència principal, llevat de determinades condicions ben definides i considerades com a essencials. Les mesures dels paràmetres esdevenen com més va més precises i forneixen les xifres necessàries, tant a la formulació matemàtica de les lleis, com a l’anàlisi estadística i a la comparació amb altres experiències. Quan la confrontació dels fets observats amb les conseqüències de la hipòtesi no posa en evidència cap contradicció, l’estudi prossegueix mitjançant l’experimentació. Hom pot dividir aquesta experimentació en tres parts: el protocol experimental, on hom precisa i coordina els camins de treball i les formes d’accés al fenomen, les dimensions, les toleràncies i l’enregistrament dels resultats, l'experiment, és a dir, el dispositiu experimental emprat per a produir l’observació del fenomen i mesurar-ne els diversos aspectes (els fets evidenciats són en tot moment comparats amb els prevists per la teoria), i la discussió de l’experiment, quan el dispositiu experimental no aconsegueix de posar en evidència l’efecte que hom desitjava; aleshores cal canviar el camí de treball o revisar la part teòrica i les hipòtesis que aconsellaven aquest camí. L’acord quantitatiu entre els valors prevists per la teoria i els mesurats experimentalment permet de conferir a la hipòtesi original una plausibilitat que augmenta amb el nombre de concordances comprovades. Un desacord total imposa una revisió radical del dispositiu experimental. Un desacord parcial implica una avaluació de tots els factors en joc i condueix a una modificació progressiva del dispositiu experimental i dels arguments teòrics (aproximacions successives).