explicació

f
Lògica

Segons Kant, desplegament de les propietats implícites en una noció o concepte.

Modernament, en la filosofia de la ciència hom pot distingir diverses concepcions relatives a la seva definició. Per al corrent nomologicodeductiu, és l’enunciat sobre un fet que hom dedueix de la contrastació d’aquest amb diverses lleis generals. Per als contextualistes, és un procés de comunicació pel qual hom fa intel·ligible una cosa a una altra persona. Els realistes consideren l’explicació com l’exposició d’enunciats de tipus causal sobre fenòmens. Darrerament, hom s’ha centrat també en el problema de la delimitació entre la descripció i l’explicació.